وبلاگ سگها ی ایرانی

محل بازی سگها در تهران-پارک سگها در تهران-تفریگاه سگها در تهران

دوبرمن

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 1.000.000 تا 3000.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.


نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:26 توسط رامتین| |

شارپی

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 800.000 تا 1.400.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.

 

نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:24 توسط رامتین| |

شیتزو

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 850.000 تا 1.500.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد

نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:24 توسط رامتین| |

پیت بول آمریکایی

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 1.000.000 تا 2000.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.

 

نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:23 توسط رامتین| |

شی هوا هوا مو بلند( این نوع نژادی از لحاظ سایزی بزرگتر از نژاد کم مو هستند )

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 1.200.000 تا 2000.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.

 

نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:22 توسط رامتین| |

پومرانین

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 1.300.000 تا 2.500.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.

 

نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:22 توسط رامتین| |

شی هوا هوا ( این نژاد کوچکترین نژاد سگ در دنیا میباشد و سگهای جیبی معروف از همین نژاد هستند )

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 800.000 تا 2000.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.


نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:21 توسط رامتین| |

چوچو

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 800.000 تا 1.900.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.

 

نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:20 توسط رامتین| |

بولداگ انگلیسی

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 1.100.000 تا 3000.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.


نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:19 توسط رامتین| |

جرمن شپرد

 به همراه پاسپورت ، دارای خلوص نژادی عالی

قیمت از 800.000 تا 5000.000 تومان

آدرس : رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

تلفن : 01317272752

رسال حیوان با ماشین ( مسافتهای کوتاه تا حداکثر 5 ساعت) هزینه راه بستگی به میزان فاصله شما خواهد داشت که حدوداً مابین 10 الی 20 هزار تومان می باشد.

ارسال حیوان توسط هواپیما به تمام نقاط ایران ،که در این روش حیوان انتخابی اول به تهران ارسال شده و سپس از آنجا به شهر مورد نظر ارسال خواهد شد و هزینه آن 50.000 تومان می باشد.


نوشته شده در یک شنبه 18 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 2:19 توسط رامتین| |

 دانلود آهنگ - قیمت خودرو - قالب وبلاگ